Kvkk Gizlilik Politikası

Kvkk Gizlilik Politikası

DOĞAN KARDEŞLER SPOR.TES.TAR.OTO.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 

        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması konusu,                                                                                Doğan Kardeşler Spor.Tes.Tar.Oto.İnş.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.(‘Şirket’) için büyük önem arz etmektedir. Şirket ile herhangi bir sebeple paylaşılan ve Şirket için gereklilik arz eden bilgiler/veriler titizlikle muhafaza edilmektedir. Bu bilgilerin/verilerin güvenliğini sağlamak için şirket bünyemizde gerekli bütün idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu nedenle Şirketimiz ile kişisel verilerinizin güvende olacağını bilerek işlemlerinizi rahatlık ile gerçekleştirmeniz ve kişisel verilerinizin önemine olan bilinç ile kişisel veri güvenliği konusundaki evrensel “şeffaflık” ilkesine sadık kalarak hazırlanan kurumsal Gizlilik Politikamızı siz değerli ilgililere sunmaktayız.

Amacı

Bugüne kadar Şirket olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. İlgili kanunlara uyum sağlayarak, kişisel verilerin korunması Şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, şirket içi tüm teknik ve idari tedbirler alınmış olup, devam eden süreçte de Şirket olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara da uymayı prensip olarak borç bilmekteyiz.

Kapsamı

Şirketimize ilişkin Gizlilik Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer ilgili kişilerin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında elde edilmektedir. Söz konusu verileriniz; Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi; Şirket IK politikasının uygulanabilmesi; Mevzuatlardan kaynaklanan şirketin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi; Şirket ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi; Şirket ve ilgili her türlü sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi ve Şirket kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır. Yine Şirket, Şirket Politikasını ve Kişisel Verilere İlişkin Yönergesini, Kanunlara uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel İlkeler

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

✓ Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirket, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında ilgilinin talebi veya re’sen veriyi siler, yok eder, ya da anonimleştirir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Belirtilen sebepler ile Şirketimiz bahse konu kişisel veri sahibinin hakları için Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni içerisinde belirtilen Başvuru Formunu hazırlamış olup; bahse konu formu doldurarak tarafımıza yazılı veya Kurul tarafından belirtilen şekillerde iletilmesi gerekmektedir.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

İşbu ilke gereğince Şirket bünyesine ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistikî amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında Şirket tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İş bu veriler “Kişisel Verileri Saklama, Aktarma, Silme Ve Anonimleştirme, Politikası” doğrultusunda silinmekte ve yok edilmektedir.

 

Doğruluk Ve Veri Güncelliği

Şirket bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine, beyan ettiği şekilde işlenir. Şirket, müşteriler, çalışanlar ya da Şirket ile temas kuran her türlü ilgili kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. İlgililerce beyan edilen veriler, doğru olarak kabul edilmektedir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri güncellenerek belirtilen süre ile kaydına devam edilir. Bahse konu veri güvenliği amacıyla gerekli önlemler Şirket tarafından alınmaktadır.

Gizlilik Ve Veri Güvenliği

Şirketimiz kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermektedir. Bu nedenle herhangi bir yoldan Şirketimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. Kişisel verilere Şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ve Şirket hissedarları ulaşabilir. Şirket tarafından toplanan veya muhtelif yollardan ulaşan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

Çalışanlara Ait Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veri; Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini kapsamaktadır. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri almaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Şirketimizde özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenmektedir.

Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler

Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler çalışanların performans değerlendirmesinde, istatistikî verilerin tutulmasında, Şirket için terfilerde ve puanlamalarda kullanılmaktadır. Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, Şirket içi kurallara ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz, Şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin Çalışanların Yararına İşlenmesi

Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için, onay alınmadan Şirket tarafından işlenebilmektedir. Yine Şirket iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, Şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.

 

 

Şirket İçi Telekomünikasyon, İnternet Ve İletişim

İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına Şirket tarafından Şirket içi çalışanlara bilgisayar, tablet, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir. Şirket tahsis ettiği yukarıda sayılan araçlarda bulunan kişisel verileri ölçülülük ilkesi kapsamında kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan, Şirket ile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Görüntü Kayıtlarının İşlenmesi

Şirket tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.

Güncelleme ve Uyum

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

Yürürlük

Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika, Şirket internet sitesinde yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.

Diğer Hükümler

✓ Müşteriler, muhtemel müşteriler, çalışanlar ve her türlü diğer ilgililer ile bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, bu kişilerin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

✓ Kişisel veriler ayrıca onay alınmadan ancak, veri işlemenin ilgili Kanunda açıkça belirtilmesi ve/veya Kanunda belirlenen bir hukuki yükümlülüğün ifa edilmesi amacıyla işlenebilir. İşlenen verilerin tür ve kapsamı Kanunen izin verilmiş olan veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlerine uygunluk esastır.

✓ Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimiz, muhtemel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve her türlü diğer ilgilinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

✓ Şirket, kişisel verilerin korunması konusunda iç ve dış gerekli olan denetimleri gerçekleştirmektedir.

✓ Çalışanlara ait kişisel veriler, verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya Kanunen öngörülen yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ayrıca onay alınmaksızın Şirket tarafından işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenmesi Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Çalışanların kişisel verileri şirketle-çalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların onayı alınmaksızın işlenebilmektedir. Şirket her koşulda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta her türlü tedbiri alacağını taahhüt etmektedir.

✓ Şirket, Kurul tarafından belirlenen şartlar dâhilinde kişisel verileri, Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

✓ Reklam amaçlı gönderilen ve ‘E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’ ile ‘ Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe’ uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilmektedir. Reklamın gönderileceği kişiden bahse konu onay açık bir şekilde, yazılı olmakla birlikte fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır.

✓ Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, Şirket kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır. Bu bağlamda zararı en aza indirerek telafi eder. Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Şirket söz konusu hususu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için Şirketimizin internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Doğan Kardeşler Spor.Tes.Tar.Oto.İnş.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

indian college girl xnxx desitube.info porn video aloha dengudu scenes adultpornsexxx.com ladki or ladka hot savdhaan india primeindianporn.pro xnxx gujarat indian xxx co rawindianporn.mobi indian sex videous com bangle xnxx porn-planet.org xnxx hindi bf loka kerala sabha wildindiantube.info mom beeg.com www hindi video sex best-pornos.com xxx party xvideopakistani arabian-porn.com thumbzilla.com lungi dance hindi song download boafoda.info x xxcom boa hancock hentai manga hentai.name animals hentai jawa perak double seat sobazo.com abaya nepali sex com video meyzo.org www kanda sex tamilsexvideos download desiporn.pro sd movies point 2018 xnxtelugu hardindianvideos.info xnxx bathroom xxxx cox redwap2.com www.xnxx bangla.com